PUBLICYSTYKA

"Jas-Mos" zakończyła Walne

Podczas spotkań z lokatorami budujemy silne więzi społeczne i ekonomiczne oraz kreujemy poczucie przynależności do spółdzielczej wspólnoty – mówi prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS Pan Piotr Szereda – zapewniamy członkom spółdzielni pełną informację o działalności Zarządu w zakresie realizacji planów działania i sytuacji finansowej spółdzielni.

Panie Prezesie w Waszej Spółdzielni zakończyło się Walne Zgromadzenie.


Od 22 maja do 6 czerwca bieżącego roku w naszej Spółdzielni dobyło się sześć części Walnego Zgromadzenia. Zostało ono zwołane na podstawie obowiązujących przepisów, z bezwzględnym przestrzeganiem zasad określonych w statucie spółdzielni. Zarząd proponując miejsca i czas starał się brać pod uwagę interesy wszystkich osób uprawnionych do uczestnictwa w obradach. Walne Zgromadzenie dokonało oceny pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2017. W celu umożliwienia rzetelnego zaopiniowania powyższych  punktów, złożone zostały sprawozdania: finansowe, z działalności Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej. Ponadto, w związku z zakończeniem 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej, dokonano wyboru członków na kolejną kadencję. Podjęto też ważne uchwały: zatwierdzono sprawozdania o których wspomniałem wcześniej, udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz przyjęto sposób podziału nadwyżki budżetowej.  

Jak dopisała frekwencja na zebraniach?

Aktywność członków wyniosła 6,63 %, czyli jak na warunki spółdzielni to umiarkowanie dobrze. Wynik frekwencji, czyli zainteresowania, był konsekwencją dwóch zdarzeń. Po pierwsze odbywały się wybory do Rady Nadzorczej. Pod koniec kadencji rady zawsze zauważmy wzrost zainteresowania, który jest spowodowany zachęcaniem przez kandydatów swoich zwolenników do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (w tym roku mieliśmy 17 kandydatów na 9 miejsc). Po drugie, w Walnym Zgromadzeniu bez trudności mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków, którzy w prosty sposób legalizowali swoich przedstawicieli dzięki zmianom zapisów ustawowych.

No właśnie, czasami słyszymy, że w niektórych spółdzielniach członkowie z tym tematem mają problemy. Proszę o klika słów wyjaśnienia.

Nowelizacja wprowadziła (słusznie moim zdaniem) zasadę możliwości uczestnictwa członka w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Do tej pory statut spółdzielni mógł wyłączyć taką możliwość. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej i oczywiście dołączone do protokołu. W tym krótkim przepisie pojawiło się jednak zdanie, które już zrodziło różne interpretacje. Otóż zapis ustawy brzmi „Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia”. Wiem, że niektóre spółdzielnie stoją na stanowisku, iż taki przepis oznacza, że przed rozpoczęciem walnego lista pełnomocnictw jest zamykana i nie może być już modyfikowana. Ba, nakazują swoim członkom składać te pełnomocnictwa na kilka dni przed rozpoczęciem serii zebrań. Stanowisko takie wydaje mi się dość osobliwe, innymi słowy całkowicie się z nim nie zgadzam. Po pierwsze skoro członek spółdzielni na Walne Zgromadzenie może wejść w dowolnej chwili to dlaczego miałby nie móc tego zrobić jego pełnomocnik, a po drugie skoro mowa o „odczytaniu po rozpoczęciu” to nic nie stoi na przeszkodzie aby odczytać listę pełnomocników ponownie już zmodyfikowaną i uzupełnioną o tych, którzy przyszli w trakcie zebrania – w szczególności przed podjęciem uchwał lub istotnych głosowań.

No tak, ale to są Pańskie rozważania. Na czym Spółdzielnia opiera skuteczność Waszych działań jeżeli chodzi właśnie o pełnomocników?

Moja opinia jest oparta na przesłankach prawnych wynikających z czytania ustaw, niemniej jednak komentarz Biura Analiz Sejmowych Sejmu RP, z którego zacytuję jeden z fragmentów, nie pozostawiający w tym zakresie wątpliwości: „W przepisach art. 95-1098 k.c. dotyczących przedstawicielstwa ustawodawca nie określił, w jakim terminie pełnomocnictwo powinno zostać ujawnione. Stąd należy wnosić, iż pełnomocnik może ujawnić je w dowolnej chwili przed dokonaniem czynności prawnej. Warto zauważyć, że rozwiązanie to w pełni odpowiada istocie pełnomocnictwa. Potrzeba jego udzielenia może bowiem wynikać z różnych, czasem nieprzewidzianych okoliczności życiowych, dlatego zakreślenie terminu do jego ujawnienia mogłoby podważać sens tej instytucji prawnej. W związku z powyższym, mając w szczególności na uwadze treść art. 83 ust. 1 u.s.m. oraz rozwiązania k.c., należy przyjąć, iż pełnomocnictwo do zastępowania członka spółdzielni podczas walnego zgromadzenia może zostać złożone w dowolnej chwili przed odczytaniem listy pełnomocnictw na walnym zgromadzeniu. Tym samym wyznaczanie terminu do przedstawienia pełnomocnictwa jest prawnie niedopuszczalne.”

Wracając do Walnego Zgromadzenia, jakimi wynikami zakończyły się wybory oraz uchwały?

Nieoficjalnie mogę przekazać tylko tyle, że dokonano wyboru 9 członków Rady Nadzorczej. Wcześniej wspomniałem o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium całemu Zarządowi, oraz przyjęciu uchwały o sposobie podziału nadwyżki. Dodam, że przyjęto również uchwałę o zmianie statutu. W dniu 13 czerwca 2018 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia, które oficjalnie zatwierdzi wyniki wszystkich głosowań. Podczas kolejnych części członkowie zgłaszali także własne wnioski, dotyczyły one głównie realizacji zadań w konkretnych nieruchomościach. Jednym z ważniejszych wniosków była propozycja, aby Zarząd wniósł pod obrady kolejnego Walnego Zgromadzenia projekt zwiększenia środków na inwestycje usuwające bariery architektoniczne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Podsumowując?

Walne Zgromadzanie odbyło się zgodnie z zapisami prawa. Nasza Spółdzielnia realizuje zadania społeczno-gospodarcze w taki sposób aby zaspokajać uzasadnione oczekiwania członków na najwyższym poziomie. Podczas spotkań (nie tylko na WZ) budujemy silne więzi społeczne i ekonomiczne oraz kreujemy poczucie przynależności do spółdzielczej wspólnoty. Zapewniamy członkom pełną informację o swojej działalności w zakresie realizacji planów działania jak i sytuacji finansowej. W tych sprawach spółdzielnia kieruje się zasadami jawności, otwartości i transparentności. Jednocześnie zapewniamy swoim członkom prywatność i bezpieczeństwo, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych według najnowszych unormowań. Na zakończenie chcę podziękować Członkom Spółdzielni za czynne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu oraz gratuluję mandatu nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej.

Ja też panu dziękuje za ta rozmowę.

Z prezesem Zarządu SM „JAS-MOS” Piotrem Szereda rozmawiał W.M.

 

Artykuł sponsorowany

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE