PUBLICYSTYKA

To marginalizacja przedstawicieli załogi!

Ostatnie zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej prowadzą do istotnego zniekształcenia zasad funkcjonowania tego organu i całkowitej marginalizacji jej członków z wyboru załogi, twierdzą oni w specjalnym oświadczeniu. To prowadzi do jednowładztwa przewodniczącej RN, grzmiał w swojej wypowiedzi przedstawiciel reprezentatywnych związków zawodowych w JSW Paweł Kołodziej. O sytuacji w Radzie mówią dwaj jej członkowie z wyboru załogi.

Ostatnio dużo mówi się o podziale, a wręcz o konflikcie w Radzie Nadzorczej.


Sytuacja nie jest do końca taka, jaką można sobie wymarzyć. Oczywistym jest, że w każdym ciele kolegialnym nieodzowne są różnice poglądów i wyrażanych opinii, jednakże rzeczywiście można zauważyć, że zarysowuje się wyraźna linia podziału między przedstawicielami Skarbu Państwa a członkami z wyboru załogi. Wydaje się, że podział ten zaszedł już tak daleko, że ma już wręcz symptomy próby marginalizowania przedstawicieli załogi w tym gremium, czego odzwierciedleniem mogą być naszym zdaniem dokonane ostatnio zmiany w regulaminie Rady.

Zawsze tak było?

Nie. Rada pracowała można powiedzieć optymalnie – konkretne rzeczowe dyskusje i sprawne podejmowanie decyzji istotnych z punktu widzenia szeroko pojętego interesu Spółki. Sytuacja się wyraźnie zmieniła w momencie ujawnienia konfliktu, jaki zaistniał wewnątrz Zarządu. Od tej chwili polemika zaczęła się zmieniać wyraźnie na stronniczą, a niektóre decyzje były przeciągane w czasie.

Czy doszło do dyskusji na temat Zarządu, jego działania? Czy postawiono konkretne zarzuty?

No właśnie nie. Rada zamiast na jednym ze swoich posiedzeń przeanalizować sytuację, spróbować dojść do źródła konfliktu i roli poszczególnych członków Zarządu oraz zastanowić się nad konsekwencjami i podjąć  próbę jego rozwiązania, 10 stycznia br. niespodziewanie, bez przedstawienia żadnych argumentów, większością głosów przedstawicieli Skarbu Państwa odwołała dwóch członków Zarządu i próbowała jeszcze odwołać trzeciego. Jedynym uzasadnieniem, jakie usłyszeliśmy, była utrata zaufania do nich.

Czyjego zaufania?

No właśnie nie bardzo wiadomo czyjego. Rada wcześniej żadnych dyskusji w tym temacie nie prowadziła i żadnego stanowiska nie zajęła. O samych wnioskach o odwołanie dowiedzieliśmy się dopiero, gdy Przewodnicząca Rady zgłosiła je w trakcie posiedzenia. Nasze pytania o powody, o uzasadnienie zbywano ogólnikami.

I nikt z przedstawicieli Skarbu Państwa nie „wyłamał się” z tego odwołania?

Nie. Demokracja rządzi się swoimi prawami. Większość członków Rady to przedstawiciele Skarbu Państwa, którzy w każdej chwili mogą zostać z Rady odwołani przez Ministra Energii. W jednym przypadku miała miejsce sytuacja, że przedstawiciel Skarbu Państwa przychylił się do naszego stanowiska w danej sprawie i wkrótce został odwołany. Dochodziło do takich incydentów, że Przewodnicząca, według nas, łamała regulamin Rady bez żadnych sprzeciwów z drugiej strony.

W jaki sposób?

Na przykład samowolnie zamykała posiedzenie Rady bez przegłosowania tego wniosku lub zmieniała porządek obrad bez zgody wszystkich członków Rady – pomimo że regulamin tego wymagał. Nasze protesty skwitowano stwierdzeniem, że nie jest to łamanie powszechnie obowiązującego prawa, lecz tylko i wyłącznie regulacji wewnętrznych i w związku z tym nie rodzą one wobec danej osoby żadnych negatywnych skutków. Nasze pismo w tej sprawie skierowane m.in. do Ministra Energii nic nie dało. W odpowiedzi przeczytaliśmy, że po zbadaniu sprawy, tzn. po zasięgnięciu opinii u przedstawicieli Skarbu w Radzie, uznano, że nasze zarzuty są bezpodstawne. W naszej ocenie konsekwencją tego pisma i postawionych w nim zarzutów była zmiana regulaminu Rady Nadzorczej, tak żeby usankcjonować działanie Przewodniczącej i jeszcze bardziej zmarginalizować przedstawicieli załogi. Oczywiście regulamin został przyjęty głosami przedstawicieli Skarbu Państwa, przy sprzeciwie i zdaniu odrębnym przedstawicieli załogi JSW.

Co mu zarzucacie?

Najogólniej rzecz ujmując, zapisy ujęte w nim prowadzą do nieuzasadnionego wzmocnienia przewodniczącej RN, kosztem dotychczasowych uprawnień pozostałych członków Rady, co doprowadza do zniekształcenia funkcjonowania Rady jako organu kolegialnego i próby całkowitej marginalizacji przedstawicieli załogi.

W jakich punktach?

Na przykład odstąpienie od zasady, że posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie JSW, a tylko w uzasadnionych przypadkach w innym miejscu. Może to w istotny sposób utrudnić dotarcie do tego miejsca, tym bardziej, że wprowadzono też zasadę, iż przewodnicząca może poinformować o posiedzeniu Rady tylko na 2 dni przed nim, a nie na 7 jak dotychczas. Może to znacznie utrudnić, a nawet wręcz uniemożliwić udział w nim w różnych sytuacjach życiowych, nie mówiąc już o krótkim czasie przygotowania się do takiego posiedzenia.  

Na tym polega ta marginalizacja was?

Nie tylko. Dotychczas zmiana porządku obrad wymagała zgody wszystkich członków Rady. Teraz wprowadzono zasadę, że usunięcie punktu z porządku wymaga zgody tylko zwykłej większości, co może powodować, że „niewygodny” dla przedstawicieli Skarbu Państwa punkt porządku obrad można zdjąć, bez jakiejkolwiek dyskusji w danym temacie. A może to być punkt obrad, o który zawnioskowali przedstawiciele załogi, z powodów istotności dla interesu Spółki i tym samym jej pracowników. Czyż nie jest to próba marginalizacji i tak naprawdę odebranie głosu załogi w Radzie?

A zwiększenie roli przewodniczącej?

Do tej pory wnioski formalne, np. o zamknięcie posiedzenia czy o przerwę, były poddawane głosowaniu  i przyjmowane zwykłą większością. Obecnie rozpatruje je tylko Przewodnicząca, co daje jej duży wpływ na przebieg obrad.  Naszym zdaniem jest to niedopuszczalne. Nie jest dla nas też zrozumiałe nadanie Przewodniczącej uprawnienia do zarządzenia zdeponowania na czas obrad urządzeń elektronicznych, jak telefon, tablet czy laptop będących w posiadaniu członków Rady. Czym to tłumaczyć? Uważamy, że takie rozwiązania  są niezgodne z obowiązującymi standardami działania organów kolegialnych i uniemożliwiają realizację obowiązków przez członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi, a także utrudniają realizację akcjonariatu pracowniczego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Pojawiły się informacje, że działanie przewodniczącej przeciw obecnemu Zarządowi JSW wywołuje poważne straty Spółki i niepokój inwestorów?

Nic nam nie wiadomo w tym temacie.

Czy działania przewodniczącej wobec Zarządu to waszym zdaniem wyraz jej samowoli i dążenie do jednowładztwa czy realizacja zewnętrznych zaleceń?

O motywy takiego działania najlepiej zapytać panią Przewodniczącą. My, jako przedstawiciele załogi w Radzie, w swoim działaniu kierujemy się najlepiej pojętym interesem Spółki, a w szczególności jej pracowników.

Zobacz także:

Specjalne oświadczenie z dnia 8 maja członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, pochodzących z wyboru jej załogi>>>

JSW: Pomagać, nie przeszkadzać>>>

 

JN

DODAJ KOMENTARZ

KOMENTARZE